vrijdag 24 april 2009

encyclopediertjes


Meer over Encyclopediertjes

Hier volgt de introductie uit het boek

Op haar vergadering van 7 juni 2005 vroeg de P-redactie – samenwerkend met uitgeverij Perio - zich af welke dierennamen er
zijn, die tevens een begrip uit de wereld van het boek omvatten.
Daarvan zou – indien zoiets er niet was – een lijst moeten worden samengesteld onder de naam Encyclopediertjes, waarbij personen, mensen ook onder de dieren worden gerekend.

De redactie meende dat een dergelijk boek, op speelse wijze het boekenvak in al zijn facetten belichtend, de nodige aandacht van de lezer zou kunnen trekken. Wonderlijke dieren en typografische bijzonderheden zouden elkaar vinden in dit ene boek.
Heel wat steden en plaatsen eren oude ambachten door er straten naar te vernoemen.Zadelmakersstraat, Leerlooiersperkje, Smidsstraat, enzovoort, we kennen ze allemaal. Maar wie kwam ooit de Letterzetterstraat tegen of het Drukkersplein of het Lezersplantsoen? Alleen schrijvers en dichters worden vernoemd, de verdere bewoners van de wereld van het boek worden vrijwel doodgezwegen.
Dus dacht de redactie er goed aan te doen de spotlights eens op hen te richten met deze vermakelijke, maar niet minder instructieve en leerzame publicatie.

Een proefboekje met voorbeelden werd rondgezonden aan geïnteresseerden en aan personen werkzaam in de boeken-, drukkers- en biologiewereld waarvan wij verwachtten dat ze aan een dergelijke lijst zouden willen medewerken. Ook via internet werden contacten aangeknoopt en er kwam ook een stroom ideeën binnen van personen die op een of andere wijze van het project hadden gehoord.
Voor deze schat aan bijdragen nogmaals onze dank.

Toen moest het binnengekomen materiaal beoordeeld worden. Pastte het in onze opzet, voldeed het aan de gestelde criteria? Nogal wat inzenders hielden zich niet aan de toch al niet 100% consequente richtlijnen van de redactie. Sommige inzenders sloegen in hun enthousiasme een geheel eigen weg in. Hun voorstellen waren zeker interessant of grappig, maar konden niet allemaal worden opgenomen.
De redactie besloot op voorstel van inzenders naast de lijst van encyclopediertjes tevens lijsten op te nemen van uitgevers met dierennamen , met namen van delen van dieren , en een lijst met boekenseries genoemd naar dieren.

Anderstalige encyclopediertjes werden niet opgenomen omdat er te weinig van gemeld werden. Toch jammer van bijvoorbeeld die prachtige ZWIEBELFISCH (Duits)(piscis cepullae), 1. soort karper 2. typografische term: een enkele letter per ongeluk in een ander lettertype gezet. 3. naam van diverse bladen en kranten.

En wat moest er gebeuren met Sis? Een mevrouw, Sis genaamd, beschreef bij haar inzending van meerdere encyclopediertjes ook de belangwekkende ontdekking die ze deed: 'Bij de wekelijkse fourageerexpeditie in de supermarkt ontdekte ik dat ik sinds kort een lijfblad heb, namelijk SIS.’ Op dat moment besefte ze: 'Ik ben een encyclopediertje'.
Een meerderheid in de redactie vond het bezwaarlijk dat dan ook Margriet en Eva [meer voorbeelden] en andere bladen met eigennamen vermeld zouden moeten worden.

Teken & persen
De teek- en pers-perikelen hielden de redactie lang bezig. De biblioteek mocht vanzelfsprekend niet ontbreken, maar ook hier dreigde oeverloosheid. Want alle samenstellingen eindigend op bibliot[h]eek en teken - zoals leesteken - zouden met evenveel recht een plek moeten krijgen. Dat is dus niet gebeurd. Jammer voor: tekenboek, aanhalingsteken, beeldteken, beletselteken, bindteken, correctieteken, deelteken, klemtoonteken, koppelteken, letterteken, uitroepteken en vraagteken.

Hetzelfde geldt voor samenstellingen met pers. Een pers is immers een kattenras, een boekenpers, rioolpers en een proefpers komen in aanmerking voor een plek op de lijst. Maar ook hier zijn we spaarzaam geweest. Afgewezen werden onder meer: kapers, karpers, biblioheekpersoneel, snippers, persslang, boulevardpers, tweekleurenpers, weekbladpers, etc.

Sneuvelen deden ook diverse ‘letterbakken’ als: Lopen twee letters door de Kalverstraat. De A heeft een mooie huid, de L zit vol met zweren.
Zegt de A: ben jij geletterd?
Nee, zegt de L, ik mis mijn L, ik ben geëtterd.


Voor speelse woordcombinaties kon de redactie waardering opbrengen. Vandaar dat een lijst met [verborgen] fantasie-dierennamen is opgenomen. Toch meende de redactie enigszins op de rem te moeten staan bij aal en mus. De lijst dreigde eindeloos te worden. Woorden als taal, taalboek, taalschrift, boekentaal, inktstraal, spreektaal, schrijftaal, missaal, amusementslectuur, leesmuseum, museumbibliotheek werden niet toegelaten.
Meer - net als aal en mus - verstopte dieren zijn te vinden in o.a.: multiboek, multimap, waarbij opgemerkt moet worden dat een mul een zeer eetbare vis is. Verder: koningsfazant, luisterles, telegraaf, telegraafpaal, telegraafzegel, premiere, katern, molenboek, storyboard, feuilleton, illustratie, literatuur, communicatiekanaal, papierversnipperaar, advent.

Het oog van één van de inzenders viel op eksters, in combinatie met een woord eindigend op een t levert dat 'tekst': houtekster, jachtekster, schatekster en schijtekster.

Een andere inzender schrijft: ‘Een nog niet aangeboorde bron is de tijdschriftenmarkt. Vanzelfsprekend is de naam van ieder tijdschrift te combineren met –lezer, drukker, -fotograaf, -redacteur, -opmaker, enz., waardoor het dan ontstane woord in principe toegang tot de lijst zou moeten krijgen. Evenwel, de redactie liet deze bron onaangeboord omdat te ver zou worden afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het verzamelen van dierennamen, waarin begrippen uit de boekenwereld.

Dan is er een inzender die pleit voor een lijst met titels van boeken waarin een dier voorkomt op te nemen. Hij noemt als voorbeelden: Tuinfluiter [Van Manen Pieters], Een vlucht regenwulpen [’t Hart], Duizend vlinders [Biesheuvel], De bot [Grass].
De redactie vreest een lawine…

Soms werden begrippen ingezonden die algemener gebruikt worden dan alleen met betrekking tot het boek. Bijvoorbeeld: jatezel, na-apen, uilskuiken, frater, muggenzifter, goudhaantje, laatvlieger, kikkerperspectief en navlooien. Mooie woorden, maar encyclopediertjes zijn het niet.

De redactie besteedde veel tijd aan het in goede banen leiden van de woordenstroom. Daarbij speelden onherroepelijk soms subjectieve factoren een rol. De beslissingen van de redactie - we zijn ons daarvan terdege bewust - zullen niet in alle gevallen door ieder met instemming begroet worden.

Was volledigheid in het begin een van de doelstellingen, dat bleek practisch niet haalbaar.

Belangrijk is dat we er naar onze mening ondanks alle problemen in geslaagd zijn een leer- en humorrijk boekwerkje te hebben samengesteld.

De redactie
CP Berbee, Marga Houtman, Andrea Möller, IJke Lichthart, Willem Winters


* Encyclopediertjes is nog verkrijgbaar bij St. Uitgeverij Perio, e-mail w.winters@chello.nl en kost € 15,- [excl. porto]

woensdag 22 april 2009

bijvangst

uit Arnold Koperslag

Bijvangst is een idee van redactie P.


Bijvangst aflevering 3
Toevallig hoorden wij dat de leden van IJzer en Lood, die oude typografische machinerie verzamelen, nogal eens een zak of doos klein spul aangeboden krijgen. Clichés, houtsneden, stempels en dergelijke.
We ontdekten dat er een serie prachtige kleine houtsneden bij zat. Daar zagen wij wel een boekje in. Wel meer dan een zelfs.
Het eerste, dat binnenkort zal verschijnen, is: Arnold Koperslag, houtsnijder [1905-1987]. Piet de Haan en Jo Klein [van de Stadskrant Zutphen] interviewden hem in 1963, toen hij 40 jaar werkzaam was als houtsnijder. Tot de herdruk in boekvorm werd besloten ter gelegenheid van de opening van Grafisch Atelier Arnold Koperslag in Zuphen in januari 2009.
Dat
Het boekje bevat vanzelfsprekend een aantal houtsneden van zijn hand.


Bijvangst aflevering 2
Eind 2008 ontdekten we in dezelfde bron een heel aardige linoleumsnede. Afgebeeld waren typografische machines. Zou aardig zijn om te gebruiken voor kopperprent. Dat gebeurde. Op 12 januari 2009 werd de eerste prent aangeboden aan Paul van Stip Stencilwerk, vanwege zijn jarenlange vasthouden aan een vrijwel uitgestorven techniek, nl. stencillen. Bij hem geen geklieder met inkt, de machine is gecomputeriseerd en maakt perfecte afdrukken.
Vrijwel alle Perio-Kleintjes worden door Stip gedrukt.

Marga Houtman en IJke Lichthart bezig met
het drukken van Bijvangst aflevering 1


Bijvangst aflevering 1


In de maanden daarvoor werden een aantal houtsneden gebruikt voor het drukken van correspondentiekaarten. De oplage was beperkt [100], alleen voor gebruik van de redactieleden.

maandag 20 april 2009

plekken zonder of met weinig identiteitplekken zonder of met weinig identiteit

Je kunt je fototoestel duizend kanten op richten. Op een dag ontdek je dat je foto's maakte van een plek die je je niet herinnert. Het valt niet meer na te gaan waar die foto's werden gemaakt. Er is niets te zien waaraan je de plek kunt herkennen. De plek heeft een tekort aan identiteit. Het zou 'overal' kunnen zijn.
Een paar voorbeelden


Vishok Laaxum 2009Vishok Laaxum

Al meer dan tien jaar volg ik de langzame ineenstorting van het vishok te Laaxum. Het vishok, een voormalige visafslag, is bekend geworden o.a. door de serie schilderijen van Willem van Althuis. Indertijd kocht ik daar een van en besloot later vast te leggen hoe het vishok door de tand des tijds werd weggeknaagd.
Bijgaande foto's maakte ik op 18 april 2009.

de tevreden lezerHij leest Perio boeken

zaterdag 18 april 2009


Aflevering 14 Perio Kleintjes en Redactie P
Willem Winters - De Vlinderfabriek 2004 afm: 12x17 / oplage 50 ex. / Prijs € 5,- / porto 1,56 [uitverkocht]
- Willem Winters schreef een verhaal getiteld De Vlinderfabriek met illustraties uit een biologieschrift getiteld De Vlinderfabriek. In dat biologiecahier uit de ULO-tijd trof hij onder andere aantekeningen aan omtrent het kweken van vlinders. Aanleiding genoeg om een kort verhaal te schrijven en nog enige bijpassende informatie te verzamelen. De bladzijden stak hij in een felkleurig fotomapje van de WIBRA, waardoor naar zijn idee de oorspronkelijke school-werkstukken-sfeer in een andere vorm terugkeerde.
De Vlinderfabriek maakt deel uit van een viertal publicaties van de redactie P:


redactie P presenteert...
Mensen die van boeken houden vinden elkaar. Zo ook Marga Houtman, IJke Lichthart, Andrea Möller en Willem Winters. Ze besloten een redactie te vormen`[binnen St. Uitgeverij Perio] met als doel boeken te maken en uit te geven. Als eerste project maakte elk lid een boek dat volgens afspraak over dieren moest gaan. De resultaten? Vier totaal verschillende boekwerken:

- Marga Houtman woont op het platteland op een plek waar veel padden voorkomen. Heel wat jonge padjes gaan dood en drogen uit. Van zo'n dood padje maakte zij afgietsels die in een houten omslag werden aangebracht. De buitenkant daarvan is voorzien van een laag latex die aanvoelt als de huid van een pad. Titel: Bufo bufo op mijn weg Afm.: 15x15 / Oplage 15 genummerde ex / Prijs € 75,- (€ 70,- ex. BTW)
IJke Lichthart maakte een boek, getiteld De Boktor, waarin te zien is wat een schade de boktor kan aanrichten in oude kostbare werken. Met twee etsen van Marga Houtman. Met de hand gebonden in linnen band. Afm.: 21x29,5 / Oplage: 7 ex. / Prijs € 200,- [uitverkocht]
- Andrea Möller portretteerde een aantal knuffels en stelde er een boekje mee samen. Zonder titel / Afm.: 12x12 cm / Oplage 30 ex. / Prijs € 10,- [uitverkocht]

- Willem Winters schreef een verhaal getiteld De Vlinderfabriek met illustraties uit een biologieschrift uit zijn ULO-jaren. Tekst , foto's en tekeningen werden opgeborgen in een fotoalbum van de WIBRA afm: 12x17 / oplage 50 ex. / Prijs € 5,- [uitverkocht]

vrijdag 17 april 2009

redactie P

logo van redactie Pnog een andere serie boeken!

Met Perio verbonden is de redactie P.
Deze redactie verzorgt fraaie boekwerken. Het boek Encyclopediertjes is een goed voorbeeld.
Het is op veel plaatsen op het internet doorgedrongen.

meer over Encyclopediertjes volgt
confrontaties
Perio-Kleintjes

Confrontaties

geschreven door

inspecteur Sybe de HaanHier volgt een pagina uit het boekje dat net verschenen is:

I De Haan
Sybe de Haan inspecteur moordzaken observeert zichzelf. De confrontatie met de dood, daar gaat het om.
Hier een door hem zelf verzorgde greep uit zijn notities.
Alle namen zijn gefingeerd, de gebeurtenissen zijn authentiek.


II.a. Blondje
Inspecteur De Haan stond - uiterlijk emotieloos - te kijken naar het lijk dat daar op de dure vloerbedekking van het kantoor lag. Lijken horen niet in kantoren, vond hij. Zeker in dit enigszins luxe ingerichte grachtenpand, waar de stalen buisstoelen glommen en de bureaus strak opgeruimd waren, zou het verboden moeten zijn voor lijken.
De Haan schudde zijn hoofd, als om de vraag waar lijken wel of niet mogen komen, kwijt te raken. Hij stond hier om een misdaad te analyseren, om de dader[s] te arresteren.

Het boekje telt 35 van deze observaties en kost € 3,5o + evt. 0,88 porto

Perio uitgeverij


Perio is een kleine uitgeverij. Sinds een paar jaar verschijnt bij Perio een serie kleine boekjes, Perio - Kleintjes. Deze boekjes zijn niet in de boekwinkel verkijgbaar. Je kunt je abonneren. Dat kost niets. De boekjes worden per stuk afgerekend. Heb je betaald dan kom je op de volgende verzendlijst.

PERIO -
KLEINTJES


In de serie Perio-kleintjes verschenen: [prijzen zijn excl. porto]
1. Ut en yn de falle - [dada; uitverkocht]
2. Beatrice Nuymann - Outlook; [gedichten; uitverkocht]
3. Willem Winters - Hoe? [tekst en beeld; uitverkocht]
4. Beatrice Nuymann - Elisabeth, [novelle; uitverkocht]
5. Hond blaft in verte - [citaten; uitverkocht]
6. Stopcontacten - foto's Jacob van Essen, tekst Willem Winters [uitverkocht]
7. Evert Jan ter Burg - Hond in de pot [recepten met hond; uitverkocht]
8. Belga! Belga! [biografische gegevens omtrent Beatrice Neumann en haar familie; uitverkocht] 9. Willem Winters - Een dode butler en andere curiosa uit de literatuur; [€ 2,-]
10. Creatief met Tandpasta - M & W. Winters; tekeningen Richard Bos [teken en knutselboek; € 3,80]
11. Daar komt de pasta uit de tube! [Citaten met tanden uitverkocht]
12. Beatrice en Eleonora Nuymann - Sneinske skowdiggels -; [gedichten uitverkocht]
*13. Beesteboel op Werkmanslust [€ 2,-]
14. Willem Winters - De Vlinderfabriek ; [verhaal uitverkocht]
15. Willem Winters - Avaros, [verhaal over vermaarde brommer; € 2 uitverkocht]
16. Mudhoen - Historie der broederscap der Minderhoeners; € 7,50 (uitverkocht)
17. Egypte; samenst. Willem Winters ;[beeld en tekst - € 2,50]
18. Boekdrukspullen ; [mapje met drukwerk omtrent boeken - € 1, uitverkocht]]
19. Post voor Else Heintz [over de verzameling ansichten van Else Heintz - 5,-]
20. De witte stapelbare terrasstoel [stickers met witte terrasstoelen;uitverkocht]
21. Camera's uit Dubai - Marten Winters [tekst film van Marten Winters - € 3,-]
22.. Stridulators; citaten uit de wereldliteratuur, waarin cicades en krekels. [Lentenummer - 2006 € 2,50]
23. Beatrice Nuymann - Elisabeth, drie fragmenten [uitverkocht]
*24. Autotypografie, badges uit de verzameling van Marc Veenhuis [ € 4,-]
25. Briefkes fan Hylkje [verzameling begeleidende briefjes van de hoofdredactrice van de Strikel € 2,-]
26. Willem Winters - Ut Feensters, over het dialect van Heerenveen [2006 € 5,-; uitverkocht]
*27. Anneke van Renssen - reisverslag: 'We beleven dus helemaal niets' [januari 2007, € 4,50]
28. De Wylde Boerinne, de eerste Friese verstripping - Richard Bos, Alexander Russchen, Willem Winters; [uitverkocht € 6,90]
29. Beatrice Nuymann - Elisabeth, onmetelijke gedachten [€ 2,50]
* 30. Stilte laat uiteindelijk niemand onberoerd. Over stilte in de literatuur [€ 3,50]
*31. Willem Winters - Boeken ongesorteerd; columns over bijzondere boeken [€ 3,50]
32. Winterbonkers en andere zelfgemaakte waar [middenstandspoëzie van een 19e eeuwse snijder] [€ 4,50 - uitverkocht].
33. Mudhoen- Planet Earth [uitverkocht]
*34/35. Julia Foekema - Lief & Leed in Leewaddn; [€ 10, € 8,50 voor abonnees op Perio-Kleintjes.

36. Woorden [€ 2,-;voor niet abonnees 3,50]

In voorbereiding:
- niet in Komrij....
- Arnold Koperslag, houtsnijder

abonnement:
Perio Kleintjes zijn niet in de boekhandel te koop. Elk boekje is anders van formaat en uitvoering en varieert in prijs en wordt daarom apart afgerekend. Wilt u er zeker van zijn alle te verschijnen nummers te verkrijgen dan is een abonnement aan te raden. U kunt zich melden: Stichting Uitgeverij Perio, Beethovenstraat 51, 8916 GE Leeuwarden, tel. 058-2153773, e-mail w.winters@chello.nl

donderdag 16 april 2009

Welkom

Beste internetter,

Welkom op mijn blog!

Je vindt diverse stukken over uiteenlopende onderwerpen die mij bezighouden.

1. over Perio en de boeken info Encyclopediertjes en Confrontaties
2. over P-redactie en haar uitgaven
3. laaxum foto's
4. plekken zonder of met weinig identiteit foto's

Veel plezier en graag je reactie.

Willem Winters

link: http://www.cubra.nl/bibliotheek/welcome.htm

http://www.ensafh.nl